Credit: UNHCR Photographer: H.Caux

משרד הפנים הודיע שלא יזמן דרפורים לחולות

ביום 10.10.2016 הודיע משרד הפנים במסגרת שלושה עררים שנדונו במאוחד בבית-הדין לעררים בתל-אביב שהחליט שלא לזמן בעת זו סודנים יוצאי דרפור למתקן חולות. ההנמקה שניתנה להחלטה היא שמרבית חברי הקבוצה הגישו בקשות למקלט מדיני עוד לפני מספר שנים ובקשותיהם לא נענו. בהודעה נמסר שההחלטה לא תחול על מי שנכנסו לישראל לאחר פרסומו של החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (כלומר לאחר יום 17.12.2014) וכן שעניינו של כל אדם שטוען שמוצאו מדרפור ייבחן פרטנית בשימוע על-ידי ממונה ביקורת הגבולות. אם יוכח שמוצאו של אדם מדרפור, לא תוצא בעניינו הוראת שהייה ואם כבר הוצאה הוראה כזו, היא תבוטל.

להודעת רשות ההגירה מיום 10.10.2016