בית המשפט המחוזי בתל-אביב: אזרחי סודן ואריתריאה שמועסקים זכאים לנקודות זיכוי לפי כללי מס ההכנסה

ביום 25.9.2016 פסק כב' השופט מגן אלטוביה בערעורים על שומות ניכויים שקבע פקיד השומה לחברה שהעסיקה מבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה. באשר לשאלת החבות בתשלום היטל על העסקת עובדים זרים קבע כב' השופט אלטוביה שמטרת החוק היא להגן על העובד הישראלי על-ידי צמצום הפער בין עלות העסקתו להעסקת עובד זר והגיון זה חל אף על עובדים אלה. כמו-כן נקבע שעובדים אלה אינם "תושבים" לצורך החוק האמור ולא הוכח שמרכז חייו של כל אחד מהם בישראל. לשאלת זכאותם של העובדים לנקודות הזיכוי קבע בית המשפט שיש לראות את העובדים כמי שמועסקים כדין ולכן זכאיים לנקודות הזיכוי. אמנם על רישיונות השהייה שבידם לא צוין שהם רשאים לעבוד אולם לכל אחד מן העובדים זכות יסוד לעבוד לפרנסתו ובהחלטת הממשלה שלא לקנוס את המעסיקים בגין העסקה שלא כדין יש לראות משום "אישור קבוצתי זמני" להעסקת עובדים אלה. מעת שהרשתה המדינה את העסקתם של עובדים אלה, אין היא יכולה לשלול את זכאות העובדים לנקודות הזיכוי (בעניין זה חולק פסק-הדין על פסק-דין שניתן בע"מ 9266-03-14 בעניין סעד נגד פקיד שומה אשקלון.

קישור לפסק-הדין בע"מ 8339-01-15