בית-הדין לעררים פסל את חוות-הדעת של משרד הפנים לפיה עריקים מצבא אריתריאה אינם זכאים למקלט בישראל

בהחלטה תקדימית שניתנה ביום 4.9.2016, קבע כב' הדיין אזר שחוות-הדעת של משרד הפנים, הקובעת שעריקה או השתמטות מן הצבא אינה מהווה עילה להענקת מעמד פליט, עומדת בניגוד לאמנת הפליטים. ההחלטה ניתנה בעניינו של אזרח אריתריאה אשר נעצר ועונה בגין ניסיון לעזוב את אריתריאה. לאחר ששוחרר מן הכלא והוחזר לשירות הצבאי, ערק ויצא את אריתריאה שלא כדין. בקשת המקלט נדחתה על-ידי יו"ר והעדה המייעצת לפליטים בהליך מקוצר על-סמך חוות-הדעת של משרד הפנים. הערר הוגש בחודש יוני 2014 ודיון בו התקיים בחודש פברואר 2015. בהחלטה קבע הדיין אזר שעריקה או השתמטות משירות צבאי עשויה להוות עילה להענקת מקלט אם היא נתפסת על-ידי השלטונות כהבעה של עמדה פוליטית המתנגדת למשטר וכאשר העונש הוא בלתי מידתי. בית הדין הוסיף וציין שצמצום ההגנה שניתנת על-פי אמנת הפליטים כך שלא תכלול סוג מסויים של מבקשי מקלט שטענותיהם דומות רק בגלל מספרם הרב, אינה מתיישבת עם המשפט המינהלי הישראלי או עם אמנת הפליטים. כל בקשת מקלט צריכה להיבחן על-פי נסיבותיה ובמנותק מהשלכות רוחב אפשריות. בית-הדין ציין כי בשנים האחרונות מצוי מספר מבקשי-המקלט הנכנסים לישראל בירידה מתמדת. לבסוף ציין בית-הדין שאם מבקשת המדינה להעלות את הרף ולמנוע הכרה במבקשי מקלט רבים כפליטים, עליה לנקוט בדרך של תיקון הנוהל, חקיקה או גיבוש מדיניות חדשה ביחס לעריקים ומשתמטים מצבא אריתריאה. בית-הדין נמנע מלהכיר בעורר כפליט אלא הורה שעל הוועדה המייעצת לפליטים יהיה לדון בעניינו. הועדה לא תוכל להסתמך על חוות-הדעת שנפסלה אלא תצטרך לגבש החלטתה על בסיס הראיות שיגיש ואמנת הפליטים. הערר הוגש על-ידי התכנית לזכויות פליטים והמוקד לפליטים ולמהגרים.

להחלטת בית הדין בערר 1010-14