Credit: UNHCR Photographer: H.Caux

בקרוב יתפרסמו קריטריונים חדשים להפניה לחולות

במסגרת בקשת רשות ערעור שהגיש המוקד לפליטים ולמהגרים הודיעה המדינה כי בקרוב יקבעו קריטריונים חדשים להפניה לחולות. השינוי נעשה בעקבות פסק-דין דסטה. המדינה הודיעה שבמסגרת הנוהל החדש יוצגו  שיקולים באשר לאופן עריכת השימוע וכן לגבי אמות המידה להחלטה על הוראת שהייה לפי סעיף 32ד לחוק. הנוהל עתיד להתפרסם בעוד כשבועיים. במספר מקרים נדחו עוררים שביקשו מבית הדין לעררים להקפיא את הוראות השהייה שהוצאו כנגדם עד לפרסום הנוהל שכן בית הדין קבע שכל עוד לא פורסם הנוהל החדש, סמכות משרד הפנים להוציא הוראות שהייה עומדת בעינה.

לקישור להחלטה לחץ כאן