אתרים

AIDA – Asylum Information Data Base

ECRE, Forum Réfugiés-Cosi, the Irish Refugee Council and the Hungarian Helsinki Committee

פרוייקט שמטרתו לספק מידע עצמאי ועדכני לעיתונות, לקובעי מדיניות ולמשפטנים אודות מערכות המקלט במדינות שחברות באיחוד האירופאי. במסגרת הפרוייקט פורסמו דוחו"ת אודות החקיקה, תנאי הקבלה ומדיניות המעצר ב-14 מדינות. הדוחו"ת מעודכנים מדי חצי שנה. כמו"כ באתר פונקציה המאפשרת לערוך השוואה בין מדינות שונות לפי פרמטרים משתנים.

אל האתר


Asylum Access

Asylum Access – ארגון מתנדב המפעיל תכניות סיוע לפליטים באקוודור, טנזניה ותאילנד. הארגון עוסק בקידום מדיניות  וכן מחוייב לפיתוח מודלים לסיוע לפליטים באסיה, אפריקה ובאמריקה הלטינית.

באתר דוחו"ת על מצבם של פליטים ומערכת המקלט בטנזניה, תאילנד ואקוודור. כמו-כן פיתח הארגון "ספר עזר"  מהווה מדריך להקמה ולהפעלה של תכנית סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט.

אל האתר


 CCR – Canadian Council for Refugees

CCR – ארגון גג, ללא כוונת רווח, הפועל לקידום זכויות פליטים ומהגרים פגיעים אחרים בקנדה וברחבי העולם. הארגון פועל ליישוב פליטים ומהגרים במדינה.

האתר כולל מידע על דיני הפליטים בקנדה, פסיקה מקומית וניירות עמדה.

אל האתר


 Center for Gender and Refugee Studies (University of Hastings)

המרכז ללימודי מגדר ופליטים פועל באוניברסיטת Hastings למען זכויות האדם של נשים פליטות, ילדים, אנשים להט"ב, ואחרים שנמלטו מרדיפות בארצות מוצאם.

באתר פסיקה, מחקרים וניירות עמדה בתחום דיני הפליטים והמגדר.

אל האתר


 COI Training Net

Accord/Austrian Re Cross

אתר שמטרתו לסייע לשופטים, עורכי-דין, פקידים ואחרים בחקר התנאים במדינות המוצא של פליטים. האתר מציע מדריך לחקר תנאים במדינות מוצא וכן קורסים ללימוד הנושא.

אל האתר


 CRS – Center for Refugee Studies York University

מרכז מחקר והוראה של אוניברסיטת York בקנדה המתמקד בתחום ההגירה הכפויה

המרכז מציע תכניות לימוד, באתר מידע אודות מחקרים וקישורים אל מרכזי מחקר דומים ברחבי העולם.

אל האתר


 Ecoi – European Country of Origin Information Network

מנוע חיפוש למידע בדיני פליטים המנוהל על-ידי Accord

האתר מכיל דוחו"ת של ארגוני זכויות אדם, דוחו"ת על הנעשה במדינות מוצא, מסמכי מדיניות ועוד.

אל האתרECRE – European Council of Refugees and Exiles


ECRE – ארגון המאגד 81 ארגונים לא-ממשלתיים מכל רחבי אירופה אשר מטרתם לקדם את ההגנה על זכויותיהם של פליטים, מבקשי מקלט ועקורים ולקדם מדיניות מקלט אירופאית בהתאם למשפט הבינלאומי

מדי שבוע מתפרסם באתר דו"ח הכולל חדשות ועדכונים באשר למדיניות, פסיקה ומצב פליטים ומבקשי מקלט באירופה.

אל האתר


ECRE – European Council of Refugees and Exiles


ECRE – ארגון המאגד 81 ארגונים לא-ממשלתיים מכל רחבי אירופה אשר מטרתם לקדם את ההגנה על זכויותיהם של פליטים, מבקשי מקלט ועקורים ולקדם מדיניות מקלט אירופאית בהתאם למשפט הבינלאומי

מדי שבוע מתפרסם באתר דו"ח הכולל חדשות ועדכונים באשר למדיניות, פסיקה ומצב פליטים ומבקשי מקלט באירופה.

אל האתר


EDAL – European Database of Asylum Law


The Irish Refugee Council, European Council on Refugees and Exiles (ECRE); the Hungarian Helsinki Committee (HHC)

מאגר מידע אינטרנטי שמכיל פסיקה בתחום דיני הפליטים מ-17 מדינות החברות באיחוד האירופאי וכן מבית המשפט האירופאי לזכויות אדם ובית המשפט CJEU. המאגר מספק סיכומים של פסקי-הדין באנגלית וכן הפנייה לפסק-הדין המקורי. מטרת האתר לחזק את הליך ההרמוניזציה של דיני הפליטים באיחוד האירופאי, להגביר את העקביות והאיכות של פרשנות מערכת המקלט באירופה.

אל האתר


EIN – Electronic Immigration Network


עמותה המספקת מידע על אודות דיני הגירה ופליטים בבריטניה.

האתר מספק מידע על דיני פליטים והגירה בבריטניה. באתר ניתן למצוא מידע עדכני אודות חידושי הפסיקה והחקיקה בתחום בבריטניה.

אל האתר


Forced Migration


Refugee Studies Center, University of Oxford – אתר המרכז מידע חינמי אודות הגירה כפויה.

באתר אוסף מקורות בתחום דיני הפליטים וההגירה כפויה. מטרת האתר לסייע בקידום מחקר ומדיניות בתחום.

אל האתר


Forced Migration Discussion List


קהילה מבוססת דואר אלקטרוני המופעלת באמצעות אנשי האתר Forced Migration

הקהילה מספקת עדכונים שוטפים על אודות החלטות חדשות, פרסומים וארועים הנוגעים להגירה כפויה.

אל האתר


HelsinkiCitizens Assembly


Helsinki Citizens Assembly – ארגון זכויות אדם הפועל בטורקיה ומפעיל בין היתר תכנית סיוע משפטי לפליטים

ארון מעניק סיוע משפטי לפליטים ולמבקשי מקלט בטורקיה, מפרסם ניירות עמדה ועוסק בקידום מדיניות

אל האתר


IARLJ – International Association of Refugee Law Judges


אתר המיועד לשופטים אשר עוסקים בדיני פליטים ברחבי העולם.

מטרת הפרויקט לקדם הכרה בכך שהגנה מפני רדיפה מטעמי גזע, דת, לאום, חברות בקבוצה חברתית מסוימת או דעה פוליטית, היא זכות אדם שקמה מכוח הדין הבינלאומי, וכי קביעת מעמד פליט כמו גם שלילתה צריכה להיעשות בכפוף לשלטון החוק. הארגון מפרסם ניירות עמדה העוסקים בסוגיות שונות בדיני הפליטים.

אל האתר


Immigration Equality


ארגון אמריקני הפועל לקידום זכויות הגירה של להט"ב ונשאי איידס.

באתר ניתן למצוא מידע בנושאי מבקשי מקלט להט"ב ונשאי איידס וכן פסיקה שניתנה בתחום בארה"ב. האתר מסייע לפליטים ולמבקשי מקלט בתחומים אלה לרבות פרויקט מיוחד בתחום המעצר ההגירתי.

אל האתר


IRC- Irish Refugee Council


ארגון לא-ממשלתי הפועל באירלנד ומתמחה בעבודה עם ולמען פליטים במדינה. מטרת הארגון לסייע למבקשי מקלט בקבלת הכרה כפליטים וכן בקידום מערכת המקלט באירלנד לרווחת מבקשי המקלט והציבור האירי.

האתר כולל דו"חות על מצב הפליטים ומבקשי המקלט באירלנד. הארגון מעניק סיוע משפטי למבקשי מקלט במדינה ומאפשר פנייה אליו באמצעות האתר.

אל האתר


LHR- Lawyers for Human Rights


ארגון זכויות אדם דרום-אפריקאי מבקש לקדם דמוקרטיזציה וזכויות אדם ומעניק שירותים משפטיים לאזרחי דרא"פ ולזרים, לארגון תכנית סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט וכן לאנשים שהם חסרי אזרחות

באתר פסקי-דין עקרוניים, ניירות עמדה, ומידע אודות ארגונים המעניקים סיוע משפטי לפליטים בדרום-אפריקה

אל האתר


LHR- Lawyers for Human Rights


ארגון הפועל למתן זכויות מבקשי מקלט בנורבגיה.

באתר מידע בסיסי בשפות רבות עבור מבקשי המקלט בנורבגיה. בנוסף, ניתן לפנות לבקשת סיוע משפטי מהארגון.

אל האתר


RCOA – Refugee Council of Australia


ארגון גג ללא כוונת רווח המאגד כ-180 ארגונים ומאות חברים פרטניים מטרתו לקדם מדיניות גמישה, הומנית ופרקטית ביחס למבקשי מקלט ופליטים באוסטרליה וברחבי העולם

האתר כולל מידע ונתונים אודות פליטים ומבקשי מקלט באוסטרליה, ניירות עמדה, מידע אודות ארגוני סיוע לפליטים ברחבי אוסטרליה ומשאבים נוספים.

אל האתר


Refugee Caselaw Site University of Michigan Law School


מאגר מידע לדיני פליטים.

האתר כולל מאגר פסיקה בינלאומי, ערוך לפי מפתח של נושאי אמנת הפליטים.

אל האתר


Refugee Law Project


ארגון הפועל בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת Makerere המספק סיוע משפטי למבקשי מקלט באוגנדה. הארגון פועל כדי שמבקשי מקלט, פליטים ועקורים ייהנו מזכויותיהם במדינה.

באתר ניירות עמדה ופרסומים על אודות מצב מבקשי המקלט והפליטים באוגנדה.

אל האתר


Refworld


מנוע החיפוש המנוהל על-ידי נציבות האו"ם לפליטים

האתר מכיל דוחו"ת על המצב במדינות מוצא, חקיקה במדינות שונות, פסקי דין ועוד.

אל האתר


RILC – Refugee and Immigration Legal Aid Center


מרכז אוסטרלי לסיוע קהילתי לפליטים ולמבקשי מקלט במגוון נושאים הקשורים למעמד באוסטרליה. הארון עוסק גם בקידום מדיניות ובחינוך והכשרה

האתר מתאר את פעילות הארגון בתחומים השונים.

אל האתר


RRN – The Refugee Research Network


רשת של חוקרים קנדיים ובינלאומיים המודשת למחקר נושא פליטים והגירה כפויה במטרה לקדם מדיניות בתחום.

באתר ניתן למצוא מחקרים, פרסומים וניירות עמדה בתחום דיני הפליטים ברחבי העולם. כמו-כן פעילים פורומים לדיון ברשת בנושאים שונים.

אל האתר


The Hungarian Helsinki Committee


The Hungarian Helsinki Committee – ארגון זכויות אדם הפועל בהונגריה ואשר עוקב אחר מצב זכויות האדם בהונגריה וכן מעניק סיוע לקורבנות של הפרות זכויות אדם

הארגון מנהל את ה-Refugee Law Reader שמהווה סיליבוס בינלאומי ללימוד דיני הפליטים. כמו-כן ניתן למצוא באתר דוחו"ת בנושאים שונים לרבות מדריך להקמת קליניקה משפטית בתחום דיני הפליטים.

אל האתר


The Refugee Law Reader: Cases, Documents and Materials


אתר המבקש לסייע בלימוד והבנת דיני הפליטים המתפתחים ברחבי העולם.

סיליבוס בדיני פליטים בשפות שונות המיועד לשימושם של מרצים, עורכי דין וסטודנטים. הסיליבוס מספק מראי-מקום למגוון מקורות (אמנות, ספרות, פסיקה) בסוגיות הליבה שבדיני הפליטים.

אל האתר


The Refugee Law Reader: Cases, Documents and Materials


אתר המבקש לסייע בלימוד והבנת דיני הפליטים המתפתחים ברחבי העולם.

סיליבוס בדיני פליטים בשפות שונות המיועד לשימושם של מרצים, עורכי דין וסטודנטים. הסיליבוס מספק מראי-מקום למגוון מקורות (אמנות, ספרות, פסיקה) בסוגיות הליבה שבדיני הפליטים.

אל האתר